Our Projects

Teflon belt

Chịu nhiệt : -140oC đến 260oC dưới tại vùng kháng cự cao liên tục có thể phục vụ